ਕਿਉਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ (KYU NE LAKEERA)

ਓਹੀ ਧੁੱਪ, ਤੇ ਓਹੀ ਛਾਵਾਂ, ਓਹੀ ਪਿਓ, ਤੇ ਓਹੀ ਮਾਵਾਂ; ਓਹੀ ਰੁੱਖ, ਓਹੀ ਹਵਾਵਾਂ; ਓਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਓਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਰਾਵਾਂ । ਅੱਡ ਦੇਸ਼, ਵੱਖਰਾ ਵੇਸ਼, ਇ

  • 368 Views

कोई… (Koi)

यूँ ही कोई क्यों अच्छा लगने लगा है , अनजान हो कर भी अपना होने लगा है। कुछ तो बात होगी उसके चेहरे में, जो आम हो कर भी वो ख़

  • 226 Views

The Girl We Meet

Was in a queue for fifteen minutes In the busy airport, with wee humane Merely 50 people in front of me But could picture the whole nation of sane. A father with a 7-year-old daughter Showing the guidelines of boarding…

  • 386 Views

Ik Insaan hi to hai…

A human being is the best creation of god and his/her life is full of colors. we just need to have the right attitude to explore the happiness at every step Continue reading

  • 217 Views

Content- An Indispensable Warrior Of Indian Freedom Struggle

“Whether the aim is to win independence for your nation or to market the word about your company, you need a plethora of content. The kernel of content marketing is to convey your message to your targeted audience, thereby creating…

  • 525 Views

Google Broad Core Algorithm- A Virtuous or Vicious Cycle?

Many SEO experts experienced the sleepless night and many woke up flabbergasted on the morning, when on 1 August 2018 they witnessed a sudden drop in their website traffic. All the experts were left startled when an unforeseen drop in…

  • 271 Views

SEO Writing- Change With The Changing Time

Many businesses continue to live with a common myth that SEO writing stands on one basic pillar- Insertion of keywords into page tags and the body of the text itself. However, if the SEO writing was to be that easy,…

  • 188 Views

Add ‘S’ As a Suffix To ‘HTTP’ To Be Safe

Have you ever experienced some weird ads popping over the page when you visit a non-HTTPS site? You will be flabbergasted to know that those ads are not from the web page; instead, they act as an impersonator to track…

  • 236 Views

Industry experts’ interviews

Larry Kim

KVR Webtech in Conversation with PPC Expert- Larry Kim of WordStream

Howdy readers!! This time we got the opportunity to interview a renowned personality of PPC world; yes we are talking about Larry Kim.

Rand Fishkin

KVR Webtech in Conversation with SEO Superstar- Rand Fishkin of Moz

Howdy readers!! Welcome to another interview edition of KVR Webtech!..

KVR Webtech in Conversation with Digital Marketing Expert- Neil Patel

Today, we are here with one more interesting interview of a Digital Marketing Expert who has helped..

Read More…